Jak sporządzić testament ?

Testament jest formą rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Brak sporządzenia testamentu powoduje, że spadkobiercy dziedziczą spadek na zasadach ogólnych, ustalonych w powszechnie obowiązującym prawie. Jeśli jednak zamierzasz ustalić inne zasady dziedziczenia twojego majątku, należy sporządzić testament. Ważne jest aby był on zgodny z wymogami prawa oraz wywierał skutki odzwierciedlające wolę spadkodawcy.

Formy testamentu

Testament musi mieć odpowiednia formę.  Może być sporządzony na piśmie tzn. napisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Może być testamentem notarialnym sporządzonym przez notariusza. Najrzadziej spotykanym testamentem zwykłym jest testament, którego sporządzenie polega na tym, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Kolejno oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Wyjątkowo jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Zapis i polecenie

W testamencie mogą się też znaleźć zapis i polecenie. Zapis polega na tym, że spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Na przykład spadkodawca zobowiąże spadkobierców do przeniesienia własności samochodu na konkretną osobę, lub na przykład zobowiąże ich do wypłaty z masy spadkowej określonej kwoty np. siostrzeńcowi. Polecenie polega natomiast na tym, że spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Na przykład spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę do zorganizowania jego pogrzebu w określony sposób.

Wydziedziczenie

W sytuacji gdy spadkodawca chce wydziedziczyć któregoś ze spadkobierców, również powinien to zrobić w testamencie. Powinien wówczas podać powód wydziedziczenia zgodny z przesłankami ustawowymi.

Wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu to osoba, która w imieniu spadkodawcy wykonuje po jego śmierci jego ostatnią wolę. Wykonawca zarządza majątkiem spadkowym, spłaca długi spadkowe, w szczególności wykonuje zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydaje spadkobiercom majątek spadkowy. Najczęściej wykonawcą testamentu jest zaufany prawnik, który w sposób zgodny z wolą spadkodawcy poinformuje spadkobierców o ostatniej woli zmarłego i pomoże przeprowadzić formalności spadkowe.

Jak więc widać testament może mieć rozbudowaną formę i dokładnie odzwierciedlać wolę spadkodawcy. Może to być dokument zawierający wszystkie lub niektóre z wyżej wymienionych elementów.