Jak uzyskać alimenty ?

Jak stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zatem zapłaty alimentów mogą się starać dzieci od swoich rodziców czy dziadków, ale także rodzice od dorosłych dzieci oraz rodzeństwo. Najpopularniejszą sytuacją jest taka gdy alimentów dochodzi w imieniu dzieci jeden rodzic od drugiego. W jaki zatem sposób uzyskać prawo do alimentów od najbliższego członka rodziny.

Ugoda

Jeżeli obie strony są zgodne w kwestii alimentów – przykładowo drugi z rodziców zgadza się pokrywać świadczenie alimentacyjne na dziecko w wysokości zaproponowanej przez pierwszego – można porozumieć się w tej kwestii bez udziału sądu. W tym celu strony powinny sporządzić ugodę pisemną w zwykłej formie lub w formie aktu notarialnego.

Postępowanie sądowe

Aby uzyskać prawomocny dokument zobowiązujący do zapłaty świadczeń alimentacyjnych niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego. Postępowanie toczy się w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym. Niezbędne jest określenie wysokości alimentów w odniesieniu do potrzeb osoby, która dochodzi wsparcia oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego. W postępowaniu sąd bada głównie te kwestie. Ważne jest, aby prawidłowo określić żądania pozwu i uzasadnić pozew oraz dołączyć do niego niezbędne dokumenty. Takimi załącznikami będą odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, zaświadczenia o wysokości zarobków oraz różne zaświadczenia wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dziecka.  Kolejno ważne jest, aby uczestniczyć w rozprawie i przedstawić wszelkie argumenty na rzecz dochodzonego roszczenia. Postępowanie sądowe zwolnione jest z opłat.

Egzekucja alimentów

W sytuacji, gdy strona zobowiązana wyrokiem nie chce płacić dobrowolnie, konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik prowadzący takie postępowanie podejmie działania w celu odzyskania należności. Należy pamiętać również, że uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Gdy okaże się, że dłużnik nie ma majątku a alimenty zasądzone zostały na rzecz małoletnich dzieci poniżej 18 roku życia lub uczących się poniżej 25 roku życia lub niepełnosprawnych, rodzic może się starać, aby w zamian za zobowiązanego – świadczenia wypłacone zostały z Funduszu Alimentacyjnego. W tym celu należy udać się do najbliższego Urzędu Gminy i złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.