Dochodzenie zapłaty

Wielu przedsiębiorców spotyka się z sytuacją, w której kontrahent czy klient spóźnia się z wykonaniem zobowiązania pieniężnego. Jak zachować się w takiej sytuacji i jaka ochrona prawna przysługuje przedsiębiorcy ?

Etap przedsądowy

Jest to ważny etap, który nie powinien eskalować konfliktu ale raczej zmierzać do polubownego zakończenia sporu. Przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien podjąć kroki w celu ustalenia powodu opóźnienia. Szybki kontakt telefoniczny lub mailowy na tym etapie to konieczność. Czas działa w tym przypadku na niekorzyść przedsiębiorcy. Warto o tym pamiętać. Kolejnym korkiem będzie wysłanie wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania tj. do zapłaty. Jeśli druga strona nie spełni świadczenia i nie ureguluje płatności zaleca się kontakt z prawnikiem w celu podjęcia dalszych kroków. Prawnik po przyjęciu zlecenia niezwłocznie wyśle do drugiej strony ostateczne przedsądowe pismo wzywające do zapłaty. Prawnik podejmie także próbę kontaktu bezpośredniego. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że na tym etapie często udaje się ustalić szczegóły spłaty świadczenia. W tym celu podpisuje się stosowny dokument. Jeśli jednak nieuczciwy kontrahent lub klient nie dokona płatności pozostaje wkroczyć na drogę sądową.

Etap sądowy i egzekucyjny

W tym etapie prawnik wszczyna postępowanie sądowe a następnie postępowanie egzekucyjne zmierzające w drodze przymusu do odzyskania należności. W postępowaniu komorniczym (egzekucyjnym) zajęte zostają rachunki bankowe dłużnika, wynagrodzenie, ruchomości czy nieruchomości jeśli takie posiada. W ten sposób komornik zajmuje mienie dłużnika i z tego mienia spłaca wierzyciela.