Postępowanie rozwodowe

Zdarza się tak, że na skutek różnych okoliczności małżonkowie postanawiają rozwiązać związek małżeński. Sytuacja ta jest najczęściej bardzo trudna dla stron, które mają wiele pytań związanych z samym postępowaniem sądowym oraz z sytuacją jaka powstanie po zakończeniu małżeństwa. Gdy małżonkowie mają, dzieci powstaje kwestia związana z powierzeniem władzy rodzicielskiej, alimentacją czy ustaleniem prawa do kontaktów. Gdy małżonkowie mają wspólny majątek pojawiają się pytania dotyczące podziału majątku małżeńskiego.

Od czego zacząć ?

Ważne jest aby jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego zastanowić się jak rozwiązać sprawy związane z wychowaniem dzieci oraz podziałem majątku wspólnego. Gdy jest taka możliwość małżonkowie powinny te kwestie ustalić w porozumieniu. Taka postawa znacznie ułatwia dalsze postępowanie. Często jednak zgoda nie jest możliwa. Wówczas strona wnosząca pozew powinna ustalić swoje priorytety i przenieść je odpowiednio na żądania pozwu.

Pozew składamy do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich wciąż ma tam miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żadne z małżonków już tam nie mieszka, wtedy w pierwszej kolejności właściwy będzie Sąd Okręgowy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Dopiero w przypadku gdy ta możliwość zawiedzie – bo na przykład pozwany mieszka poza granicami kraju – powód składa pozew do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Po wniesieniu pisma do sądu i uiszczeniu opłaty w wysokości 600 zł rozpoczyna się postępowanie sądowe.

Jak przebiega proces ?

Sąd Okręgowy w osobie 3 sędziów zapoznaje się z pismami procesowymi stron a następnie wyznacza rozprawę. Na rozprawie sąd przesłuchuje strony i kolejno rozstrzyga, co do kwestii spornych. Warto nadmienić, że sąd w sprawie rozwodowej zazwyczaj nie rozstrzyga o podziale majątku. Postępowanie to jest na tyle skomplikowane, że wymaga odrębnego niezależnego rozpoznania. Zatem sąd w postępowaniu rozwodowym skupi się przede wszystkim na tym czy zachodzą w sprawie przesłanki do rozwiązania małżeństwa (tj. czy zostały zerwane więzi emocjonalne, gospodarcze i fizyczne oraz czy rozpad ma charakter zupełny i trwały). Sąd zajmie się także losem małoletnich dzieci, zdecyduje które z rodziców będzie sprawować codzienną opiekę. Jeśli strona wnosiła o zasądzenie alimentów sąd określi również tę kwestię. Gdy pojawi się potrzeba ustalenia prawa do kontaktów sąd się nią zajmie. Sąd zobligowany jest także do badania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, gdy wnosi o to któraś ze stron. Gdy strony są zgodne aby pominąć tę kwestię sąd rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie.

Rozstrzygniecie o winie ma znaczenie dla późniejszych roszczeń alimentacyjnych między małżonkami – gdy jeden z małżonków domaga się alimentów od drugiego (nie mylić z alimentami na dzieci). Alimentów takich dochodzić może jedynie strona niewinna pozostająca w niedostatku (art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Postępowanie o rozwód może być skomplikowane w sytuacji gdy np. oboje małżonkowie chcą sprawować opiekę nad małoletnimi dziećmi lub gdy nie ma zgody co do wysokości alimentów. Spór może pojawić się także na tle prawa do kontaktów z dziećmi. W sytuacji gdy małżonkowie są w dużym konflikcie lub druga strona korzysta z pomocy pełnomocnika procesowego zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika mającego doświadczenie w tego rodzaju sprawach.

Obowiązki stron po rozwiązaniu małżeństwa.

Najprościej rzecz biorąc obowiązkiem stron jest wykonywanie wyroku, co do wszelkich ustalonych w nim kwestii. Ponadto małżonek, który przyjął nazwisko drugiego ma prawo do powrotu do swojego panieńskiego nazwiska w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. W tym celu powinien złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Jeśli potrzebujesz konsultacji prawnika lub pomocy prawnej związanej z postępowaniem sądowym skontaktuj się z Kancelarią.