Formalności związane ze spadkiem

Śmierć osoby bliskiej jest przykrym doświadczeniem. Wiąże się ono z żałobą, smutkiem i żalem. Jest to także okres, w którym najbliższa rodzina zmuszona jest uregulować sprawy związane z pozostawionym przez zmarłego majątkiem lub długami. W tym miejscu krótko zaznaczyć należy, że dziedziczy się nie tylko majątek w postaci tzw. aktywów, ale również pasywa, czyli mówiąc najprościej długi. Począwszy od października 2015 roku osoba, która nie złoży odmiennego oświadczenia – dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, iż dziedziczy długi spadkodawcy wyłącznie do wysokości aktywów uzyskanych w spadku, a tym samym nie odpowiada własnym majątkiem za długi spadkowe. Takie rozwiązanie prawne chroni spadkobierców, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z istnienia długów spadkowych.

Dokument potwierdzający dziedziczenie

Po śmierci danej osoby mamy do czynienia z sytuacją, że pomimo śmierci właściciela widnieje on w szeregu formalnych dokumentów. Tak jest np. w księgach wieczystych lub w rejestrze gruntów i budynków. Aby wykreślić z tych rejestrów zmarłą osobę a wpisać jego spadkobierców należy zdobyć urzędowy dokument potwierdzający dziedziczenie. Dokumentem tym może być akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządzany jest przez notariusza lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Oba dokumenty mają taką samą moc prawną.

Rejestry publiczne

Oprócz przekazania informacji o zgonie do urzędu miejscowej gminy, ewentualnie banku dokument potwierdzający dziedziczenie należy zanieść także do właściwego wydziału ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości.

Urząd skarbowy

Należy także pamiętać, że wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego dziedziczenie należy fakt nabycia spadku zgłosić do urzędu skarbowego. Co do zasady od spadku należy odprowadzić podatek. Zwolnione od niego są jednak osoby z najbliższej rodziny spadkodawcy (małżonek, zstępni tj. dzieci, wnuki, prawnuki itd., wstępni tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd., pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie), jeśli zgłoszą fakt nabycia spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Termin ten jest zawity co oznacza, że nie można go przywrócić. Zatem spadkobiercy powinni w terminie ustawowym zgłośic nabycie spadku do urzędu aby skorzystać ze zwolnienia z podatku.